MenuButton

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Toepasselijkheid
1.2 Definities
1.3 Bevestiging
1.4 Aanbiedingen
1.5 Overeenkomsten
1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever
1.7 Geheimhouding/concurrentiebeding
1.8 Aansprakelijkheid
1.9 Overdracht
1.10 Niet-toerekenbare tekortkoming
1.11 Nietigheid
1.12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

Producten opdrachtnemer

2.1 Gebruiksrecht programmatuur
2.2 Controles
2.3 Onderhoud
2.4 Adviezen
2.5 Support
2.6 Consultancy
2.7 Systeembeheerder (facilities-management)
2.8 Project management
2.9 Maatwerk
2.10 Meerwerk
2.11 Installatie en implementatie
2.12 Werkzaamheden

 

Webdesign

3.1 Webdesign algemeen

 

ASP-dienst

4.1 ASP-Dienst algemeen
4.2 Verplichtingen opdrachtnemer ASP-dienst
4.3 Browser
4.4 Gebruik van identificatiegegevens
4.5 Wijzigingen in de ASP-dienst
4.6 Dataverkeer van de opdrachtgever
4.7 Verplichtingen opdrachtgever ASP-dienst
4.8 Persoonsgegevens
4.9 Gedragscode

 

Derden producten

5.1 Algemene voorwaarden derden
5.2 Derden producten

 

Levering

6.1 Haalbaarheidsonderzoek
6.2 Leveringstermijn
6.3 Voorbehoud
6.4 Risico
6.5 Aflevering, installatie en acceptatieprocedure
6.6 Testrapport
6.7 Fouten
6.8 Wijziging prestatie

 

Prijzen/betalingen

7.1 Prijzen en betalingen
7.2 Prijswijzigingen
7.3 Fixed price
7.4 Nacalculatie
7.5 Voorschot
7.6 Betalingstermijn

 

Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Rechten van opdrachtnemer en opdrachtgever
8.2 Vrijwaring

 

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van opdrachtnemer, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.2
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door opdrachtnemer, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3
De Algemene Voorwaarden opdrachtnemer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24293675 en bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 45/2002.

1.1.4
opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden opdrachtnemer aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden opdrachtnemer zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.5
Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden opdrachtnemer en/of de tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn vastgelegd.

1.1.6
Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

1.1.7
De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden opdrachtnemer worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vica versa.

1.2.2 ASP-Dienst:
ASP(Application Service Provider)-dienst omvat het door opdrachtnemer direct en/of indirect (middels derden) beschikbaarstellen van Producten middels een webapplicatie en/of server.

1.2.3 Derden Producten:
Alle door opdrachtnemer geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij opdrachtnemer berusten.

1.2.4 Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 7.3

1.2.5 Fouten:
Zoals nader omschreven in artikel 6.7.

1.2.6 Identificatiegegevens:
Loginnaam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.7 Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 7.4.

1.2.8 Onderhoud:
Zoals nader omschreven in artikel 2.3.

1.2.9 opdrachtnemer:
opdrachtnemer B.V. dan wel een aan opdrachtnemer verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden opdrachtnemer van toepassing heeft verklaard.

1.2.10 opdrachtnemer Producten:
Alle door opdrachtnemer geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij opdrachtnemer berusten.

1.2.11 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten.

1.2.12 Procesdata:
De binnen de ASP-Dienst door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.13 Producten:
Alle door opdrachtnemer geleverde opdrachtnemer Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. ASP-Dienst valt onder Producten.

1.2.14 Support:
Zoals nader omschreven in artikel 2.5.

1.2.15 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 7.5.

1.2.16 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging

1.3.1
Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van opdrachtnemer zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van opdrachtnemer.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4.2
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5 Overeenkomsten

1.5.1
Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door opdrachtnemer wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan opdrachtnemer, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan opdrachtnemer de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden opdrachtnemer.

1.5.2
Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien de levering betrekking heeft op de levering van een Product zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

1.5.3
Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 60 (zestig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.

1.5.4
Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijk sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.

1.5.5
opdrachtnemer heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever's onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van opdrachtnemer op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.5.6
Na beëindiging, om welke reden dan ook, van de overeenkomst kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1
Alle opdrachten worden door opdrachtnemer uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen of wensen.

1.6.2
Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

1.6.3
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, inlichtingen en/of wensen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht op ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.4
Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en/of wensen, zal opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd zijn in overleg met Opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden.

1.6.5
Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste toestemming te hebben ontvangen van opdrachtnemer zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.3), is de Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan opdrachtnemer mede te delen in de gevallen dat opdrachtnemer Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever geleverde Producten.

1.6.6
Ingeval opdrachtnemer activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1
opdrachtnemer en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2
opdrachtnemer is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de opdrachtnemer website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.7.3
Opdrachtgever en haar cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van opdrachtnemer, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

1.7.4
Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.3 is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1
De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

1.8.2
Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van opdrachtnemer vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan opdrachtnemer op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan).

1.8.3
opdrachtnemer heeft zich ter zake van schade verzekerd. opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van het met opdrachtnemer gesloten contract, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.8.4
De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen) waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.5
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
   
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.8.6
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten.

1.8.7
Buiten het in artikel 1.8.1 en 1.8.4 genoemde geval rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.8.8
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ontstaat slechts indien Opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

1.8.9
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade opdrachtnemer daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.

1.8.10
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door opdrachtnemer is geleverd.

1.8.11
opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft geleverd.

1.8.12
opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Support en Onderhoud.

1.9 Overdracht

1.9.1
De tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1
Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van opdrachtnemer liggen en bedrijfsrisico's van opdrachtnemer zoals, maar echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van opdrachtnemer, het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal en transportbelemmeringen.

1.10.2
Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan opdrachtnemer de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3
opdrachtnemer behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

1.10.4
Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid

1.11.1
Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2
Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1
Op alle door opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

1.12.2
Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage, tevens bemiddeling worden verzocht met inachtneming van het Minitrial Reglement van de SGOA.

1.12.3
Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

2. opdrachtnemer producten

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur

2.1.1
opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.

2.1.2
Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met opdrachtnemer overeengekomen verwerkingseenheid en het met opdrachtnemer overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

2.1.3
Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te hebben ontvangen.

2.1.4
Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één back-up te maken van de ter beschikking gestelde Producten. Opdrachtgever is niet gerechtigd een back-up te maken van de Producten indien aangeboden middels een ASP-Dienst.

2.1.5
Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden.

2.1.6
Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden.

2.1.7
Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.

2.1.8
Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.1.9
De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 5. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Controles

2.2.1
opdrachtnemer is gerechtigd technische beperkingen en controle mechanisme in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijk aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.

2.2.2
Voorts is opdrachtnemer gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruikt maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan opdrachtnemer weigert is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op eerste verzoek daartoe van opdrachtnemer.

2.2.3
Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijk aantal gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende gebruikers, servers en/of werkstation licenties aan te schaffen vermeerdert met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers, servers en/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste levering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens behoudt opdrachtnemer het recht om ingebrekestelling aan te melden bij de Business Software Alliance (BSA).

2.3 Onderhoud

2.3.1
opdrachtnemer biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud te nemen.

2.3.2
Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken geldt hetgeen artikel 2.3 bepaald.

2.3.3
Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. opdrachtnemer is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

2.3.4
Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt is opdrachtnemer gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

2.3.5
opdrachtnemer is gerechtigd Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

2.3.6
Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt opdrachtnemer het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.4 Adviezen

2.4.1
Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Support (artikel 2.5), Consultancy (artikel 2.6), Project Management (artikel 2.8), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 6.1), etc., zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden gegeven.

2.4.2
opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.4.3
opdrachtnemer zal adviezen geven op basis van door opdrachtnemer aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar) kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.5 Support

2.5.1
Support omvat het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodiek Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd tot 12 (twaalf) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

2.6 Consultancy

2.6.1
Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke (technische) adviezen aan Opdrachtgever.

2.6.2
Consultancy door opdrachtnemer geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.7 Systeembeheer (Facilities-Management)

2.7.1
Systeembeheer omvat het door Opdrachtgever geheel dan wel deels uitbesteden van het operationele beheer van Opdrachtgevers geautomatiseerde informatiesystemen aan opdrachtnemer.

2.7.2
Systeembeheer door opdrachtnemer geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.8 Project Management

2.8.1
Project Management omvat het managen, begeleiden en adviseren van nader te definiëren projecten.

2.8.2
Project Management door opdrachtnemer geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.9 Maatwerk

2.9.1
Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.

2.9.2
Partijen zullen schriftelijk specificeren welk opdrachtnemer Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. opdrachtnemer zal de opdrachtnemer Product-ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.9.3
opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.9.4
Na contact tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever kan een rapport aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) Werkdagen, na dat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan opdrachtnemer van Opdrachtgever verlangen dat deze de juistheid van een dergelijk rapport per omgaande schriftelijk bevestigt.

2.9.5
Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

2.9.6
Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij opdrachtnemer berusten zoals omschreven in artikel 8.1.

2.10 Meerwerk

2.10.1
Indien opdrachtnemer van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal opdrachtnemer daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.10.2
Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.11 Installatie en Implementatie

2.11.1
Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal opdrachtnemer de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

2.11.2
Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels opdrachtnemer opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.11.3
Opdrachtgever zal zorgdragen en is volledig verantwoordelijk dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.11.4
Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van opdrachtnemer om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.12 Werkzaamheden

2.12.1
Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.12.2
Voor elke onafgebroken periode waarin opdrachtnemer voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij opdrachtnemer verricht is opdrachtnemer gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.12.3
Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens weekend- en feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.12.4
Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.12.5
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. opdrachtnemer is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.12.6
opdrachtnemer is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

2.12.7
Na een schriftelijke, elektronische of telefonische melding van een probleem door Opdrachtgever zal opdrachtnemer die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3. Webdesign

3.1 Webdesign Algemeen

3.1.1
Websites worden ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.

3.1.2
De te leveren website bestaat uit:

 • Een door opdrachtnemer ontwikkelde homepage met vervolgpagina's bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor world wide web-browsers interpreteerbaar materiaal;
   
 • Door opdrachtnemer ontwikkeld materiaal (tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes, etc.) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en vervolgpagina's;
   
 • door Opdrachtgever aangeleverde tekst, beeld, geluid en ander materiaal bedoeld om in de website op te nemen.

3.1.3
Voor zover opdrachtnemer de website heeft ontwikkeld naar data, ontwerpen, andere aanwijzingen en/of verzoeken/bijdragen door of namens Opdrachtgever verstrekt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden aangetast.

3.1.4
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de ontwikkeling van de website in beginsel op basis van de volgende fasen:

 • Specificatiefase:
  Analyse en beschrijven van de techniek, functionaliteit, inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden van de website.
   
 • Conceptuelefase:
  Ontwerpen van een creatief concept en basisvormgeving van de website.
   
 • Ontwikkel- en Programmeerfase:
  Ontwikkelen en programmeren van de website in digitale vorm.
   
 • Testfase:
  Het testen van de website op functionaliteit, inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden en waar nodig de site aanpassen.
   
 • Inrichtingfase:
  Plaatsing van de website bij de hosting-provider.
   
 • Acceptatiefase:
  Acceptatie van de website door Opdrachtgever. Indien van toepassing de website vrijgeven voor publiek gebruik en het aanmelden van de website bij de diverse zoeksystemen, directories, gidsen en relevante nieuwsgroepen.

3.1.5
opdrachtnemer kan de aanvang van haar werkzaamheden die, tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring vindt plaats op de onder artikel 2.9.4 genoemde wijze.

4. ASP-dienst

4.1 ASP-Dienst Algemeen

4.1.1
De ASP-Dienst geschiedt uitsluitend op een door opdrachtnemer goedgekeurde locatie en op de door opdrachtnemer goedgekeurde apparatuur.

4.1.2
opdrachtnemer kan na eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden ASP-Dienst. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

4.1.3
In het kader van de toegang tot en het gebruik van de ASP-Dienst beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door opdrachtnemer vastgestelde en aan de Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op opdrachtnemer rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de ASP-Dienst en het gebruik ervan door opdrachtnemer opgeschort.

4.1.4
Opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid te controleren of de in artikel 4.1.3 van dit artikel bedoelde normen in acht worden genomen.

4.1.5
Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid bedoelde controle alsnog de in artikel 4.1.3 bedoelde normen niet in acht neemt heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.

4.1.6
De Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van opdrachtnemer omtrent de ASP-Dienst op te volgen.

4.1.7
opdrachtnemer is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de ASP-Dienst te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de ASP-Dienst die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

4.1.8
Indien Opdrachtgever een storing constateert dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij opdrachtnemer. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal opdrachtnemer die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

4.1.9
De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

4.1.10
opdrachtnemer stelt Opdrachtgever van te voren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de ASP-Dienst, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de ASP-Dienst dan wel het niet-beschikbaar zijn van de ASP-Dienst. In dat geval zal opdrachtnemer trachten Onderhoud te laten plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur.

4.1.11
Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

4.2 Verplichtingen opdrachtnemer ASP-Dienst

4.2.1
opdrachtnemer draagt zorg voor de levering van de ASP-Dienst. opdrachtnemer zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door opdrachtnemer, streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidpercentage.

4.2.2
Het in artikel 4.2.1 genoemde percentage wordt gemeten over een kalendermaand. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.

4.2.3
opdrachtnemer garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer opdrachtnemer van het gebruik en/of de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.

4.2.4
opdrachtnemer heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of ander netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

4.2.5
opdrachtnemer zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de ASP-Dienst te verzekeren.

4.2.6
opdrachtnemer zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke beveiliging van de door opdrachtnemer gebruikte apparatuur, opgeslagen computerprogramma's en -bestanden in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en). opdrachtnemer zal streven naar een naar de stand van de techniek zo goed mogelijke en voldoende logische beveiliging van de ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen computerprogramma's en -bestanden tegen onrechtmatige toegang door derden.

4.2.7
Voor zover mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups van data. opdrachtnemer zal de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken. Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om back-ups te maken of indien is overeengekomen dat opdrachtnemer geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van back-ups zal opdrachtnemer back-ups maken. opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze back-ups voor wat betreft maar niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van back-ups en/of fouten in de back-ups.

4.3 Browser

4.3.1
De ASP-Dienst is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. De ASP-Dienst is geoptimaliseerd voor de door opdrachtnemer aangeven browsers. De browsers waarvoor de ASP-Dienst bij het totstandkomen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen door opdrachtnemer nader kenbaar worden gemaakt.

4.3.2
opdrachtnemer is niet verplicht de toegang tot de ASP-Dienst middels de in artikel 4.3.1. bedoelde browsers optimaal te houden. opdrachtnemer is gerechtigd, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de ASP-Dienst welke invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door opdrachtnemer geadviseerde browsers.

4.3.3
Indien een geval als beschreven in artikel 4.3.2 zich mocht voordoen dan zal opdrachtnemer zich maximaal inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor haar eigen rekening.

4.4 Gebruik Van Identificatiegegevens

4.4.1
opdrachtnemer zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik opdrachtnemer hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

4.4.2
Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de voorzieningen met zijn Identificatiegegevens.

4.4.3
Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan opdrachtnemer Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

4.4.4
Indien is vastgesteld dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

4.5 Wijzigingen In de ASP-Dienst

4.5.1
opdrachtnemer is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de ASP-Dienst voor wat betreft:

 • Toegangsprocedures, zoals:
   
 • Procedures betrekking hebbende op operationele regels;
 • Beveiligingseisen.
   
 • Het wijzigen van de locatie en het type van het systeem van opdrachtnemer, apparatuur, faciliteiten en programmatuur van belang voor het leveren van de ASP-Dienst.

4.5.2
Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever's onderneming en/of de functionaliteit van de ASP-Dienst en opdrachtnemer geen redelijk alternatief biedt heeft Opdrachtgever het recht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden dan wel restitutie van reeds betaalde gelden.

4.6 Dataverkeer van de Opdrachtgever

4.6.1
opdrachtnemer heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. opdrachtnemer treedt slechts op als een doorgeefluik. opdrachtnemer geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat ondermeer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

4.6.2
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 4.9, ten aanzien van Opdrachtgever.

4.6.3
Indien een derde opdrachtnemer erop wijst dat middels de ASP-Dienst inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde waardoor onrechtmatig wordt gehandeld, is opdrachtnemer gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de desbetreffende handelingen onrechtmatig wordt gehandeld, de ASP-Dienst met onmiddellijke ingang te staken dan wel de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van het systeem te verwijderen. opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de afsluiting.

4.6.4
Opdrachtgever vrijwaart en houdt opdrachtnemer schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

4.6.5
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 8, blijft Procesdata het (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleend aan opdrachtnemer, om niet, het eeuwigdurend gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet individueel herleidbaar is tot Opdrachtgever.

4.6.6
Procesdata kan zolang de overeenkomst voortduurt door opdrachtnemer bewaard worden voor een periode van maximaal 5 jaar. Na het einde van de overeenkomst is opdrachtnemer niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.

4.6.7
opdrachtnemer zal te allen tijde medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie van Opdrachtgever. opdrachtnemer garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kan worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van Procesdata en/of overige data vanaf het moment van het inlezen van de gegevens in een andere applicatie dan één welke onderdeel vormt van de ASP-Dienst.

4.6.8
Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Verplichtingen Opdrachtgever ASP-Dienst

4.7.1
Indien de ASP-Dienst onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever betreft dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt opdrachtnemer schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

4.7.2
Indien middels de ASP-Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen heen worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid, vrijwaart Opdrachtgever opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante export/import wet- en regelgeving, de privacywetgeving en/of andere wettelijke bepaling terzake.

4.8 Persoonsgegevens

4.8.1
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens of programmatuur die worden verzonden dan wel verwerkt worden door opdrachtnemer op haar apparatuur en met behulp van haar programma's worden verwerkt en/of bewerkt ten behoeve van Opdrachtgever.

4.8.2
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aansprakelijkheid wegens onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het geval dat opdrachtnemer in rechte wordt aangesproken op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

4.8.3
Met uitzondering van het in de vorige leden van dit artikel gestelde is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren voor enige aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

4.9 Gedragscode

4.9.1
Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de ASP-Dienst. Het is verboden de ASP-Dienst op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:

 • Beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van opdrachtnemer en/of derden;
   
 • Verstoringen in het gebruik door anderen van de door opdrachtnemer geleverde ASP-Dienst kunnen voordoen. Dergelijke verstoringen kunnen bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot, het ongevraagd verspreiden van reclame, verspreiding van computer virussen en worms.

4.9.2
Het is verboden om de ASP-Dienst voor illegale praktijken te benutten. Zulks houdt onder meer in dat het niet is toegestaan de ASP-Dienst, de verbindingen, systemen en eventueel aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en/of de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

 • Spamming;
   
 • Het inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
   
 • Het verspreiden van (kinder)pornografie;
   
 • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
   
 • Verspreiding van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal dan wel ander materiaal van dergelijke aard, dan wel voor derden beschikbaar te stellen;
   
 • Dreigementen;
   
 • Het zonder toestemming binnendringen van andere computers ('hacken') waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of zich toegang verwerven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

4.9.3
opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de aansluiting tot en gebruik van de ASP-Dienst buiten gebruik te stellen wanneer in strijd gehandeld wordt met hetgeen in de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen terzake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, dit, totdat aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voldaan zijn.

4.9.4
De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverkort van toepassing.

4.9.5
Indien de ernst van de handeling en/of gedraging in strijd met het in de overeenkomst gestelde dit rechtvaardigt heeft opdrachtnemer het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden.

5. Derden producten

5.1 Algemene Voorwaarden Derden

5.1.1
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

5.1.2
De Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden opdrachtnemer van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij opdrachtnemer uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals opdrachtnemer deze heeft ontvangen.

5.1.3
De Algemene Voorwaarden opdrachtnemer treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden opdrachtnemer en de Algemene Voorwaarden Derden, kan opdrachtnemer de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5.2 Derden Producten

5.2.1
opdrachtnemer is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2.2
Indien opdrachtnemer Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden opdrachtnemer tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

5.2.3
opdrachtnemer levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

5.2.4
Er vindt door opdrachtnemer geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2.5
Met betrekking tot Derden Producten verzorgt opdrachtnemer:

 • De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden zoals wordt weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.
   
 • De Garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde Voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.

5.2.6
Reparaties van Derden Producten:

 • Onder geen beding zal vervanging van geleverde Derden Producten plaatsvinden tenzij de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk om verzoekt en de aan vervanging verbonden kosten als Voorschot voldoet.
   
 • Aan alle reparaties zijn handelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij opdrachtnemer worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere verbonden kosten in rekening gebracht.
6. Levering

6.1 Haalbaarheidsonderzoek

6.1.1
Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat opdrachtnemer kan uitvoeren alvorens over te gaan tot levering. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht.

6.1.2
Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal opdrachtnemer een Positief Leveringsadvies dan wel Negatief Leveringsadvies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een Positief Leveringsadvies houdt doorgaans in dat opdrachtnemer tot levering zal overgaan. Een Negatief Leveringsadvies houdt in dat opdrachtnemer met redenen omkleed de levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.

6.1.3
De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek.

6.2 Leveringstermijn

6.2.1
Alle door opdrachtnemer eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2.2
Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen opdrachtnemer naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

6.2.3
De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door opdrachtnemer behelst nimmer een verzuim van opdrachtnemer. opdrachtnemer aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien de leveringstermijn overschreden mocht worden.

6.3 Voorbehoud

6.3.1
opdrachtnemer verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door opdrachtnemer opgestelde overeenkomst is ontvangen door opdrachtnemer en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt opdrachtnemer het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

6.3.2
Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van opdrachtnemer, terug te leveren aan opdrachtnemer. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

6.3.3
Indien Opdrachtgever, uit door opdrachtnemer te leveren Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor opdrachtnemer en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. opdrachtnemer behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

6.4 Risico

6.4.1
Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.

6.4.2
Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

6.5 Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure

6.5.1
opdrachtnemer zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door opdrachtnemer schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.

6.5.2
Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van magazijn van opdrachtnemer. De kosten van transport en eventuele verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door opdrachtnemer bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.5.3
Levering, door of middels opdrachtnemer, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

6.5.4
Uitsluitend in het geval waar installatie door opdrachtnemer plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 7 (zeven) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

6.5.5
De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

 • Bij de aflevering indien de installatie niet door opdrachtnemer wordt uitgevoerd, dan wel
 • Indien opdrachtnemer de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
 • Indien opdrachtnemer voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 6.6) ontvangt: op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 6.7) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van Kleine Fouten die volgens artikel 6.7.4 aan acceptatie niet in de weg staan.
 • Indien voor het einde van de acceptatieperiode de Producten worden geaccepteerd door Opdrachtgever middels een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst, danwel wanneer Producten operationeel in gebruik worden genomen.

6.5.6
Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

6.5.7
In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

6.6 Testrapport

6.6.1
Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 6.7, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever opdrachtnemer uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

6.7 Fouten

6.7.1
Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door opdrachtnemer schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk opdrachtnemer Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan opdrachtnemer te maken.

6.7.2
Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de geleverde Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

6.7.3
Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door opdrachtnemer aangewezen locatie. opdrachtnemer is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

6.7.4
Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van Kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

6.8 Wijziging Prestatie

6.8.1
opdrachtnemer mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten leveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

6.8.2
Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

7. Prijzen/betalingen

7.1 Prijzen en Betalingen

7.1.1
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.

7.1.2
opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

7.1.3
Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

7.1.4
opdrachtnemer heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

7.1.5
Indien opdrachtnemer niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van de Opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

7.1.6
De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.1.7
Het verschuldigde bedrag in artikel 7.1.1 kan verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van opdrachtnemer geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van opdrachtnemer worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurtarief. De wijze van vervoer wordt door opdrachtnemer bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

7.1.8
Bovenstaande bepalingen laten overige opdrachtnemer toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

7.2 Prijswijzigingen

7.2.1
De tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de Euro, NLG dan wel overige gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. opdrachtnemer is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

7.2.2
opdrachtnemer zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

7.3 Fixed Price

7.3.1
Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

7.3.2
Tenzij opdrachtnemer een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meeruren niet in rekening gebracht.

7.4 Nacalculatie

7.4.1
Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens opdrachtnemer aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

7.5 Voorschot

7.5.1
opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.6 Betalingstermijn

7.6.1
Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:

 • Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan;
   
 • Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het moment van aangaan van de overeenkomst en de verwachte (af)levering van het overeengekomen Product;
   
 • Derde termijn, 30% dan wel het restant van het verschuldigde bedrag dient direct na de acceptatie te worden voldaan.
8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Rechten van opdrachtnemer en Opdrachtgever

8.1.1
opdrachtnemer heeft het exclusieve recht de opdrachtnemer Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

8.1.2
Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door opdrachtnemer uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij opdrachtnemer berusten.

8.1.3
Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, merken, ontwerpen, andere gelijksoortige rechten en de daaruit voortkomende resultaten en het recht tot deponering, registreren dan wel op andere wijze vastleggen van voornoemde rechten wereldwijd voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu en voor altijd aan opdrachtnemer zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

8.1.4
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

8.1.5
De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien opdrachtnemer deze rechten heeft.

8.1.6
Indien opdrachtnemer, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij opdrachtnemer berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij opdrachtnemer dan wel derde rechthebbende berusten zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan opdrachtnemer dan wel derde rechthebbende.

8.1.7
opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot cursus materiaal en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

8.2 Vrijwaring

8.2.1
opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de
opdrachtnemer Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. opdrachtnemer zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

 • opdrachtnemer onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering, en
   
 • De algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan opdrachtnemer overlaat.

Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om het licentie-, dan wel sublicentierecht op het opdrachtnemer Product te verwerven of het opdrachtnemer Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan opdrachtnemer het geleverde opdrachtnemer Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit opdrachtnemer Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het opdrachtnemer Product gemaakte gebruik.

8.2.2
opdrachtnemer zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover:

 • Deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
   
 • Hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in samenhang geleverd is met een Product;
   
 • Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

8.2.3
Indien tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

NEEM CONTACT MET MIJ OP
Neem de beveiligingscode over:
 Security code